RDI Home2024-02-02T09:06:46+07:00

[dflip books="%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99" limit="-1"][/dflip]

CRRU Poll

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2567 . จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [...]

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program)

เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ตามกรอบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร [...]

แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567 . สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญผู้ที่สนใจ [...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund:FF) ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เรื่องล่าสุด

Go to Top