RDI Home2024-07-03T15:00:59+07:00

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม
มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก
และเป็นองค์กรที่ทันสมัยด้วยบุคลากรมืออาชีพ”

กองทุนสนับสนุนงานการทำวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การนำประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยอย่างมีคุณภาพ”

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

CRRU Poll

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 . โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้ Co-creation [...]

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568 .ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright Thai [...]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6

✨การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “Graduate School Conference 2023”✨ . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ [...]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ปี 2567) (เปิดรับข้อเสนอโครงการ)           [...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund:FF) ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Go to Top