RDI Home2023-10-11T13:52:35+07:00

[dflip books="%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99" limit="-1"][/dflip]

CRRU Poll

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 [...]

(บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) . 📣ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567📣 . เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ [...]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” 

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา [...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund:FF) ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เรื่องล่าสุด

Go to Top