ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568

ช่องทางการยื่นขอสนับสนุนการตีพิมพ์  https://research.crru.ac.th/rd