งานบริหารทั่วไป
นางสาวอุทยาน ทองดี
นางสาวอุทยาน ทองดี
โทร 1905
นางสาววันธิดา สุขสันต์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1901
งานสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย
นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรม
นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรมนักวิจัย ชำนาญการ , หัวหน้าสำนักงาน
โทร 1906
นางสาวสุภาภรณ์ พุทธวงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย
นางอัจฉรา สินไชยกุล
นางอัจฉรา สินไชยกุลนักวิจัย
โทร 1906
นายเจนณรงค์ ยศมูล
นายเจนณรงค์ ยศมูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1906
นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม
นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้มนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1906