ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี
อาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา