SOP Version 2.0 (ฉบับปัจจุบัน)

SOP Version 1.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

ความรู้

  *** หมายเหตุ
   1. โครงการที่จะขอรับการพิจารณาต้องยื่น และเตรียมเอกสารให้พร้อมครบถ้วน จึงจะได้รับการบรรจุเข้าวาระการพิจารณา โดยยึดตามกรอบระยะเวลาเปิด-ปิดรับโครงการ
   2. กำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง