ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนการอบรมจริยธรรมการวิจัย

620