คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

595