ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

201