แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์

468

แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ของ สภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับองค์การอนามัยโลก