ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อให้การสนับสนุนและบริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการบริหารงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทหลักของการวิจัยอยู่ภายใต้ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ระบุว่าเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาชุมชนและองค์กรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งครั้งแรกชื่อว่าสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันราชภัฏเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2538 ต่อมาปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานเปลี่ยนชื่อสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาจนถึงปัจจุบัน