ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567)

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กรอบการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ของแผนงานการวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R : Routine to Research)

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๘ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๘ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑)