การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568

แบบเสนอโครงการวิจัย

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (RP1)

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม (RP2)

3. การวิจัยร่วมทุนและการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ (RP3)

4. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน/ ประเด็นสำคัญของมหาวิทยาลัย (RP4)

5. การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (RP5)

Link สำรอง สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • รูปแบบรายงานการวิจัย
  • หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

  • - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๘ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

    - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๘ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

    - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑)