ขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ
1. ขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ 7 วัน
2. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการขอรับความคุ้มครองแต่ละชนิด รวมทั้งตรวจสอบการประดิษฐ์เบื้องต้น 15 วัน
3. จัดส่งแบบคำขอจดทะเบียนไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา 7 วัน
4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ประกาศโฆษณา และพิจารณาความใหม่ของคำขอตามประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละชนิด 1-4 ปี
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญาอนุมัติและออกเอกสารสิทธิ ภายหลังตรวจสอบความใหม่ เมื่อคำขอถูกต้องจะได้รับการจดทะเบียน(Licensing) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-2 ปี
6. รับเอกสารสิทธิ (Licensing) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
7. เสนอผลการจดทะเบียนต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลต่อไป 3 วัน
8. แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประดิษฐ์และหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 3 วัน