ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
.
• หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัย สามารถลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมได้ สามารถจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อลงทุนใน startup
• สามารถให้บุคลากร (อาจารย์ นักวิจัย) ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทร่วมทุน โดยนับเป็น “ภาระงาน”ได้
• สามารถขอใช้สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ โดยไม่มีค่าบริการ หรือมีค่าบริการในอัตราพิเศษก็ได้
.
อ่านรายละเอียดได้ที่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2566 (27 กรกฎาคม 2566)
.
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D183S0000000000100.pdf