ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2566 (27 กรกฎาคม 2566)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา . • หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัย สามารถลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมได้ สามารถจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อลงทุนใน startup • [...]

By |2023-08-07T09:07:44+07:00สิงหาคม 7th, 2023|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2566 (27 กรกฎาคม 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๘

By |2023-06-28T11:54:24+07:00มิถุนายน 28th, 2023|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund:FF) ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

Download File  

By |2023-06-20T10:54:46+07:00มิถุนายน 20th, 2023|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง, สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund:FF) ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๘By |2023-06-28T10:39:18+07:00สิงหาคม 19th, 2022|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 [...]

By |2022-10-07T10:33:32+07:00มกราคม 25th, 2022|ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์ฯ การนำเสนอผลงานวิชาการฯ, ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

By |2021-11-01T16:24:03+07:00พฤศจิกายน 1st, 2021|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕

By |2021-05-11T14:38:48+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

By |2021-05-11T14:54:13+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์ฯ การนำเสนอผลงานวิชาการฯ, ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

By |2021-05-11T14:36:33+07:00พฤษภาคม 11th, 2021|ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

เรื่องล่าสุด

Go to Top