RDI Home2024-04-19T15:53:49+07:00

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัยด้วยบุคลากรมืออาชีพ”

24มิ.ย., 2022

ทุน Fundamental Fund

 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ FF66 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา งบ 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอ

22มิ.ย., 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม SF F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม #85919 : [...]

22มิ.ย., 2022

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม [...]

[dflip books="%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99" limit="-1"][/dflip]

CRRU Poll

(บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) . 📣ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567📣 . เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ [...]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” 

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา [...]

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง”

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2566 ประกาศผลพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 8 พฤษภาคม [...]

วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3”

วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3" อบรมระหว่างวันที่ 3-7 [...]

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร   "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566" [...]

การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation [...]

Go to Top