RDI Home2024-06-20T16:40:47+07:00

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม
มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก
และเป็นองค์กรที่ทันสมัยด้วยบุคลากรมืออาชีพ”

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program)

แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ”

[dflip books="%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99" limit="-1"][/dflip]

CRRU Poll

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 [...]

(บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) . 📣ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567📣 . เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ [...]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” 

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา [...]

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง”

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2566 ประกาศผลพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 8 พฤษภาคม [...]

วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3”

วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3" อบรมระหว่างวันที่ 3-7 [...]

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร   "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566" [...]

Go to Top