สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
.
📆 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2567
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และไฟล์งบประมาณแตกตัวคูณ
ส่งทาง E-mail : rspd.rdicrru@gmail.com
.
.
📲ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและประกาศฯ
ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Rp9J51yq8NPIepNXgkblP_XkhK-dPtz1 หรือ สแกน QR-Code