📣เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ตามกรอบ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร และ 2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร

💐ภายใต้ “โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ SEED MONEY เพื่อใช้ในกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำมาประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย*(ทำร่วมกับชุมชน)

🌷ส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567 ❗️ (กรุณาศึกษารายละเอียด TOR ให้ครบถ้วน)

➡ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก https://drive.google.com/…/16JYdGXAeW8MxAuPQavgl3LOiKxa

☎สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 053-942-476/087-656-0160 (วันและเวลาราชการ)