✨แผนการดำเนินงานกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567✨
.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย
.
กิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2567 อาทิ
📍 ส่งเสริมการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรม
📍 การประยุกต์ใช้ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
📍 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย
📍 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย PMU
📍 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
📍 การสืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย Google Scholar
📍 การเขียนบทความการวิจัย