ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
“การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ”

ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษที่ดี
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในระดับนานาชาติ
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

รายละเอียดของบทความเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1. บทความที่เสนอเข้ารับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่ใดมาก่อน
2. บทความ 1 เรื่องต่อผู้นำเสนอ 1 ท่าน
3. บทความที่เสนอต้องมีลักษณะเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ
4. บทความต้องมีความชัดเจนในสาขาวิชา โดยจำแนกตามระบบ ISCED
5. จำนวนบทความที่รับเข้าโครงการ จำนวน 20 บทความ
6. กำหนดระยะเวลาส่ง 18 เมษายน 2566 ถึง 10 พฤษภาคม 2566
7. ประกาศผลโครงการที่ได้ดัดเลือกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
8. กำหนดการ คลิก Download ได้ที่นี่ : https://citly.me/pcxNg

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม : https://forms.gle/L6DZqrqTwLG9o1wm8

หากมีข้อสงสัยในการสมัคร ติดต่อได้ที่ : งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
053-776000 ต่อ 1907
E-mail : Rdi.Rs@crru.ac.th