ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง”

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2566
ประกาศผลพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
รับเพียง 30 ท่าน ‼ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครหากครบจำนวน‼

สมัครคลิก https://forms.gle/ynM1VF7FVMvEUX2K8
*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566
“เทคนิคการวิจัยในศตวรรษที่ 21” ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2566
“สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล” การวิเคราะห์ปัจจัย ความสำคัญเชิงสาเหตุ ฯลฯ
ครั้งที่ 3 กรกฏาคม
“การเขียนรายงานการวิจัย” เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
*หมายเหตุ : สถานที่ และกำหนดการจัดกิจกรรมทางผู้จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและไม่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
1. อายุ : ไม่เกิน 50 ปี
2. ประสบการณ์ด้านการวิจัย :
– ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยระดับต้นของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
– หรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก (ในวงเงินวิจัยไม่น้อยกว่า 200,000 บาท)
*หมายเหตุ : เงื่อนไข และคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผู้จัด
.
ฝ่ายงานสนับสนุนงานวิจัย 053-776000 ต่อ 1905, 1908, 1916