สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร.

ขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ “การนำประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยอย่างมีคุณภาพ”
–> ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น.    ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี เชียงราย  จังหวัดเชียงราย

โดยท่านวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสะ บูรพาเดชะ
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เนื้อหาการอบรม:

– การใช้ AI นำร่องหัวข้อวิจัยและคำสำคัญ

– การใช้ Google Scholar และ Extensions ในการตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัย

– การใช้งานเครื่องมือ AI อื่น ๆ สนับสนุนให้การสืบค้นงานวิจัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

– การวิเคราะห์ช่องว่างในงานวิจัยปัจจุบัน (research gap) ด้วยการประยุกต์ใช้ AI

– การใช้ AI ช่วยเตรียมทบทวนวรรณกรรม (เตรียม annotated bibliography และ literature review)

 

ลงทะเบียน
รับเฉพาะบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จำนวน   30    ท่าน  ฟรี  ไม่มีค่าลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/F5JtXQKtRx8MruAz6

หมายเหตุ
หากท่านลงทะเบียนแล้วไม่มาอบรมตามวันเวลาดังกล่าว จะรับผิดชอบจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง จำนวน 450 บาท