สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” 

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567.    เวลา  8.00 – 16.00 น.  ในช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

  •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
  •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

  1. บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 300 บาท
  2. บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  600 บาท  (รับจำนวน 50 ท่าน)

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

เลขที่บัญชี :  422-1-40546-2
ชื่อบัญชี :      งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย
ธนาคาร :      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

หลังชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แนบหลักฐานการโอนเงินด้านล่าง จากนั้นผู้จัดจะส่ง Email
เพื่อยืนยันการลงทะเบียนตาม E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วัน

หมายเหตุ:

1.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจะต้องเข้าอบรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย และมีผลการทำแบบทดสอบหลังอบรม (ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ :  https://forms.gle/wmD39AWr5BefdRtq7