การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2567
.
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
The 16th National and International Academic-Research Network Conference on Humanities and Social Sciences (16th# HUSOC 2024)
.
หัวข้อ: “ผนึกความรู้สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (“Internalization of Interdisciplinary Knowledge of Humanities and Social Sciences in the Digital Age for Sustainable”)
.
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
.
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์, กรุงเทพมหานคร
.
Deadline submission: 29 มีนาคม 2567
.
Website: https://conference.ssru.ac.th/husoc2024
.
=========================
.
หัวข้อในการประชุม:
.
๐ ภาษาไทย
๐ ภาษาต่างประเทศ ภาษาและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์
๐ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษา
๐ วรรณกรรม วัฒนธรรม คติชนวิทยา จิตวิทยา
๐ ปรัชญา
๐ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
๐ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
๐ การศึกษา
๐ ประวัติศาสตร์
๐ การจัดการและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตร์
๐ สารสนเทศศาสตร์
๐ นิเทศศาสตร์
๐ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
.
=========================
.
ติตต่อสอบถาม:
.
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
หมายเลขโทรศัพท์: 02-160-1280
.
E-mail: conference.hs@ssru.ac.th