วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3”

อบรมระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566