ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP)

541
🌟 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP) 🌟
✅ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🌈 วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2566
⏰ เวลา 08.30 – 16.30 น.
🖥️ ผ่านระบบ ZOOM
💡 เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 มกราคม 2566
👉 ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/iGjbXzY6dwV8K2Sv6
✈️ อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
1. บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน
2. บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รับจำนวน 50 ท่าน) 600 บาท
🆔 เลขที่บัญชี: 422-1-40546-2�📝 ชื่อบัญชี: งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย�🏦 ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
หลังชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แนบหลักฐานการโอนเงินด้านล่าง�จากนั้นผู้จัดจะส่ง Email เพื่อยืนยันการลงทะเบียนตาม E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วัน
📍 หมายเหตุ : เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรม
1.ผู้เข้าร่วมต้องมีเวลาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 80 %
2.ผู้เข้าร่วมอบรมต้องผ่านการทดสอบเป็นช่วงๆ และมีผลการทดสอบคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 %
☎️ หากมีข้อสงสัยในการสมัคร ติดต่อได้ที่ :
งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
053-776000 ต่อ 1907 E-mail : Rdi.Rs@crru.ac.th 😊