มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1” 

651
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1”
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  >>  https://bit.ly/38UAeKY
พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  หรือจนกว่าจะครบจำนวน
** สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและการสอบวัดความรู้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1  มีอายุการใช้งาน 3 ปี **