สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

439

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3GJuy3A
พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

** สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและการสอบวัดความรูู้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 มีอายุการใช้งาน 1 ปี **