ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2565

📣 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565  เวลา 8.30 – 16.30 น.

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ตำแหน่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ “โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม ( ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) )

1. บุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 300 บาท (รับจำนวน 100 ท่าน)
2. บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 600 บาท (รับจำนวน 100 ท่าน)

📣เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรม

  1. ผู้เข้าร่วมต้องมีเวลาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 80 %
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องผ่านการทดสอบเป็นช่วง ๆ และมีผลการทดสอบคะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 70 %

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/aCWvC4S6m2Em9WmN8

☎️ หากมีข้อสงสัยในการสมัคร ติดต่อได้ที่ :
งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทร : 053-776000 ต่อ 1907
E-mail : rdi@crru.ac.th😊